Archive : Volume - 4, Issue - 4, Month - April

1 INFLAMMATORY ATYPICAL LIPOMATOUS TUMOUR: A CASE REPORT

  • ASHIM MANTA* ,
  • Gayatri Gogoi ,
  • Mondita Borgohain