Author Name : Reena Kouli

1 Histomorphological Study of Appendicectomy Specimens at a tertiary care centre – A two year retrospective Study

  • Reena Kouli* ,
  • Luckymoni Duara ,
  • Asha Bora ,
  • Projnan Saikia ,
  • Mondita Borgohain ,
  • Kasturi Krishnatreya